Nostalgia by Evgeniy Bronnikov

Nostalgia by Evgeniy Bronnikov

Feeling nostalgic for the Soviet past which you’ve never had.

Credits

Photographer: Evgeniy Bronnikov @eugene_bronn
Male Model: Vladislav Podolyan @v_podolyan